Acceptatiebeleid

Verantwoord

Het is natuurlijk belangrijk om te voorkomen dat u in financiële moeilijkheden komt. Daarom beoordeelt Bedrent als verhuurmaatschappij of het verstandig is om een huurovereenkomst voor levering van een boxspring bed aan te gaan. Bedrent gebruikt hiervoor een draagkrachtnorm. De draagkrachtnorm geeft aan welk bedrag u over moet houden voor uw levensonderhoud nadat u alle vaste lasten heeft betaald.

Om dit goed vast te kunnen stellen, vraagt Bedrent diverse, financiële gegevens van u op. Zo is het gebruikelijk om uw vaste inkomen aan te tonen (bijvoorbeeld met een salarisstrook) en inzicht te geven in andere vaste lasten zoals uw woonlasten. Net als bij de aanvraag van een hypotheek of private lease voertuig zijn er zoveel mogelijk gegevens nodig om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

Bedrent vraagt geen gegevens op bij het Buro Krediet Registratie te Tiel. Wel  toetst zij gegevens van bij kredietinformatieburo’s. De draagkrachtnormen zijn gebaseerd op de minimum voorbeeldbegrotingen, zoals die elk jaar worden vastgesteld door het NIBUD.

Doelgroep

Bedrent bedient consumenten die voldoen aan navolgende criteria:

– leeftijd 21 tot 65 jaar oud;
– beschikking over een bankrekening in Nederland op naam;
– Nederlands ingezetene.

Een aanvraag wordt afgewezen wanneer sprake is van:

– verwikkeld zijn in een echtscheiding;
– verwikkeld zijn in een problematischer schuldsituatie;
– gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
– onder curatele gesteld zijn;
– in staat van faillissement verkeren of failliet verklaard zijn in de afgelopen vijf jaar;
– bestuurder of commissaris of medewerker van Bedrent zijn;
– een looninhouding hebben, o.a. loonbeslagen of cessie regeling/vordering

Credit check

Iedere aanvraag wordt getoetst bij kredietinformatiebureaus. Uit deze toetsing volgt een risicoscore, aangevuld met eventuele bijzonderheden.

Burgerlijke staat

Bij het aangaan van een operationele huurovereenkomst voor een boxspring bed met gehuwden, samenwonenden, of potentiele klanten met een geregistreerd partnerschap moeten altijd beide partners de overeenkomst tekenen.

Een aanvraag voor een operationele huurovereenkomst van een boxspring bed  kan doorgang vinden na voldoende identificatie van de aanvragers als Nederlands ingezetene. Identificatie gebeurt aan de hand van :

– Geldig paspoort;
– NL identiteitskaart;
– NL rijbewijs zolang geboorteplaats in Nederland is. Indien dit niet zo is dient een kopie geldig paspoort aangetoond te worden.
– kopie bankpas met duidelijk leesbare tenaamstelling en IBAN rekeningnummer

Wanneer aanvragers een niet-Nederlandse nationaliteit bezitten, moet er sprake zijn van:

– een verblijfsvergunning hebben in Nederland én;

– afgelopen 3 jaar onafgebroken werkzaam in Nederland én;
– koop-/huurwoning aantonen of sprake van 36 maanden onbesproken kredietervaring.

Als de medecontractant met de niet-Nederlandse nationaliteit niet voldoet aan dit beleid, wordt dit inkomen niet meegenomen. De aanvraag wordt dan beoordeeld op de gegevens van de hoofdcontractant.

Verantwoorde maandlast

Bij het bepalen van de maandlast die een aanvrager maximaal per maand kan dragen wordt berekend op een door ons afgeleide van het verantwoord kredietmaximum zoals gebruikelijk is in de Nederlandse financieringsbranche.

Het termijnbedrag dat een aanvrager maximaal overhoudt om  te kunnen voldoen aan het maandelijks bedrag voor een operationele huur van een boxspring bed is:

Maximale maandlast = totaal inkomsten -/- totaal lasten -/- kosten levensonderhoud

Rekenvoorbeeld maximale operationele huursom:

Gezinssituatie status Gehuwd/samenwonend zonder kinderen
Netto maandinkomen 2.400 Woonlast 385 en Kosten levensonderhoud 1255.
Maximale maandlast = 2.400 -/- 385 -/- 1.255 = 760,00

Het aangaan van een maandelijkse verplichting van 70 euro voor  https://bedrent.nl/modellen/19/velluto-elettrico is in dit voorbeeld dus verantwoord.

Inkomen

De continuïteit en stabiliteit van het inkomen is van essentieel belang voor het aangaan van een operationele huurovereenkomst voor een boxspring bed.

Inkomen dat niet wordt meegerekend bij bepaling van de draagnorm:

13e maand, PGB, vakantiegeld, alimentatie, proeftijd, bonussen/winstsdeling, provisie, huurinkomsten, RWW, WWB, ziektewet, TRI, inkomen uit beleggingsdepot, reiskosten/autokosten, zorgtoeslag, inkomen per kas, representatievergoeding en/of kinderbijslag/kinderopvangtoeslag.

Inkomstencomponenten uit uitzonderlijke uitkeringen (die nu niet benoemd zijn) dienen, afhankelijk van de gewaarborgde continuïteit van het inkomen, voor 100% tot 0% afhankelijk, bij twijfel, dan wel bijzondere omstandigheden bepalen acceptanten het percentage van inkomen dat wordt meegenomen.

Lasten

De aanvrager geeft aan wat de huidige woonsituatie is en deze wordt gecheckt door overeenkomst of betaling via het recente bankafschrift:

Bij woonsituatie koopwoning wordt gerekend met de bruto hypotheeklast waarbij standaard 1/3 voorlopige teruggaaf wordt afgetrokken. Bij een huurwoning wordt 100% van de kale huurprijs berekend. Voor inwonend wordt een minimaal bedrag aan kostgeld berekend van EUR 229,- per maand.

Er is in de basishuur 2018 onderscheidt tussen huishoudens jonger dan 65 jaar en een lager bedrag voor huishoudens ouder dan 65 jaar, wij hanteren een minimum van EUR 229,- dat op de eerst genoemde is gebaseerd, te meer gezien het minimale verschil.

Alimentatie voor kinderen en echtgenoot worden voor 100% meegenomen. Standaard wordt gerekend met de daadwerkelijk aangetoonde kosten voor eventuele lopende leningen.

In de onderstaande tabel vindt u per gezinscategorie de basisnorm- en basishuurbedragen zoals die in de rekenmethode worden genoemd, en vanaf welk inkomen de kosten levensonderhoud gemaximaliseerd mogen worden.

Gezinscategorie – Basisnorm – Basishuur

Alleenstaand – 941 – 225
Alleenstaand met kinderen – 1649 – 225
Gehuwd samenwonend zonder kinderen – 1504 – 225
Gehuwd samenwonend met kinderen – 1867 – 225

In de basis normbedragen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit inbegrepen. De normbedragen worden halfjaarlijks aangepast. De actuele normbedragen kunnen daarom afwijken van de genoemde normbedragen in de onderstaande voorbeeldberekeningen. Deze basis normbedragen worden verhoogd met een inkomensafhankelijke opslag van 15%. Deze opslag wordt berekend over het netto inkomen, verminderd met een basishuur van € 229,- en verminderd met de basisnorm.

Bescheiden

– Ondertekende overeenkomst en bijlagen, d.m.v. het online akkoord;
– Paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs ( in het geval van een card zowel voor als achterzijde aanleveren);
– Inkomensbewijs: recente salarisstrook (max. 1 maand oud), of specificatie uitkering;
– Bijschrijving inkomen op origineel bankafschrift (Inclusief NAW, rekeningnummer, saldo, limiet over periode van laatste 45 dagen), zonder doorhalingen;
– Indien afwijkend rekeningnummer voor uitbetaling ook deze rekening volledig aantonen
– afbeelding van bankpas met duidelijk leesbare tenaamstelling en IBAN rekeningnummer

Vast dienstverband : aantonen dat toeslagen structureel zijn. Indien dienstverband < 1 jaar, dan onbepaalde tijd aantonen, doormiddel van getekende arbeidsovereenkomst. Tijdelijk dienstverband : antonen 6 maanden aaneengesloten dienstverleden sinds aanvraagdatum. Uitzendburo : aantonen uitzendfase en dienstverleden 6 maanden sinds aanvraagdatum.

Voor leningen geldt dat de werkelijke lasten van de afgelopen periode moeten worden aangetoond.

Bijzonderheden

Bedrent behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen.

 

Bekijk nu onze modellen