Disclaimer

Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer, en verklaart u daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Bedrent.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt Bedrent.nl grote zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van deze website. Desalniettemin kan Bedrent.nl niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk en/of geschikt voor een bepaald doel.

De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling.

Websites en informatie van derden

Op deze website kan worden verwezen naar websites van derden, al dan niet via hyperlinks. Bedrent.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker, en daaruit kan niet worden afgeleid dat Bedrent.nl die betreffende website en/of de producten en/of diensten die daarop worden beschreven en worden aangeboden, onderschrijft en/of goedkeurt.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Bedrent.nl respectievelijk de relevante rechthebbende. Behoudens het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze internetsite zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bedrent.nl aan derden te verstrekken, te veelvoudigen en/of te verspreiden.

Recht op inzage en wijziging gegevens

U kunt ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken te berichten of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Een dergelijk eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt, aan vervolgverzoeken zijn (administratieve) kosten verbonden. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken om deze informatie te corrigeren en/of te schrappen. Bedrent.nl zal u binnen vier weken informeren of aan een dergelijk verzoek wordt voldaan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Bedrent.nl in overeenstemming met de eisen van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toezending informatie

Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en/of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dat kosteloos kenbaar maken via: info@bedrent.nl.

Cookies

Bedrent.nl maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een kleine tekst die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt uw browser zo instellen, dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website, dan wel dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website”.

Afbeeldingen

De product afbeeldingen op onze website zijn eigendom van Bedrent.nl. en worden beschermd door auteursrechten. De toegang tot en het gebruik van deze afbeeldingen wordt beperkt door de voorwaarden van een aparte licentieovereenkomst. Elk ongeautoriseerd gebruik, reproductie,verspreiding, opnamen of wijziging van deze afbeeldingen is strikt verboden.

© Bedrent.nl 2020. Alle rechten voorbehouden.