Privacy Statement

Als u (prospect) klant gebruikmaakt van de diensten van Bedrent, en als u onze website www.bedrent.nl bezoekt of gebruik maakt van onze customer portal, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u. In dit privacystatement leest u hoe Bedrent met uw persoonsgegevens omgaat, en wat uw rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Bedrent is onderdeel van Forlease I B.V.. Forlease I B.V., Dorpsstraat 52, (2831 AR) Gouderak, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via post:

Bedrent, Kerkstraat 6, (2830 AS) Gouderak
telefoon: 085-8769361
e-mail: info@bedrent.nl

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Bedrent waarvan u gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als u onze website bezoekt of inlogt op onze customer portal:

 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en app te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en app
 • om downloads van content van de website mogelijk te maken
 • om je te informeren over andere diensten van Bedrent en Forlease
 • om op verzoeken om een offerte te kunnen reageren
 • om online een boxspring bed, matras en/of accessoires te kunnen bestellen
 • om uw vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • om uw gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
 • om het online indienen en afhandelen van klachten mogelijk te maken
 • om delen via sociale media mogelijk te maken
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen

Als u klant wil worden of bent van Bedrent:

 • om u offertes te kunnen doen
 • om online een bed te kunnen bestellen
 • om contracten met u te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op basis van uw wensen
 • om (gebruiks)trends te bepalen
 • om u te informeren over andere diensten van Forlease
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • voor rapportage
 • om automatische incasso van huurtermijnen mogelijk te maken
 • voor het afwikkelen van klachten en schades
 • voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • voor het verzenden van voor u relevantie informatie over onze producten en bedrijfsvoering
 • om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en huuroplossingen te optimaliseren
 • om een inschatting te maken van uw wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan uw gegevens koppelen
 • om u te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Bedrent
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons kantoor/showroom
 • om onderhoud aan het boxspringbed te kunnen plannen
 • voor het maken van afspraken voor onze plaatsing en installatie service
 • voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op uwpersoonlijke voorkeuren
 • voor het aanvragen van een overnameprijs van uw boxspring bed

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om op geautomatiseerde wijze besluiten te nemen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl uw privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar je privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken nadat we u toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen wanneer u die toestemming intrekt.

Als u met ons een huurovereenkomst sluit dan verwerken we uw persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst.

Tenslotte verwerken wij je persoonsgegevens omdat we daartoe wettelijk verplicht kunnen zijn of worden.

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij uw bezoek aan onze website, bij aanvraag voor offerte, door inlog op onze customer portal, bij het aangaan van een overeenkomst met ons en bij de uitvoering van die overeenkomst.

In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het kader van controles bij het afsluiten van een overeenkomst, en van onze partners (bijvoorbeeld logistieke – of leasepartners).

Tenslotte verrijken wij door middel van cookies persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Als u onze website bezoekt of inlogt op de customer portal:

 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt of inlogt
 • gegevens over hoe u de website of de app gebruikt
 • uw gebruikersnaam
 • uw (tijdelijke) wachtwoord
 • persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn naar aanleiding van het gebruik van social media-functies
 • gegevens over de aan u getoonde advertenties
 • gegevens die u zelf op de website invoert
 • cookies of andere gegevens of code op uw computer, gebruikt om uw apparaat te herkennen

Als u huurder wil worden of bent van boxspring bed van Bedrent:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • financiële gegevens zoals inkomensgegevens, bankrekening(en) en kredietinformatie
 • correspondentie met ons
 • gegevens over het gebruik van onze diensten
 • gegevens over brandstofverbruik en onderhoud
 • gegevens over ongevallen en schades
 • uw communicatievoorkeuren
 • de door u verleende toestemming om je een nieuwsbrief te sturen
 • of u de nieuwsbrief opent, en waar je klikt in de nieuwsbrief
 • uw gebruikersnaam
 • uw (tijdelijke) wachtwoord
 • locatiegegevens
 • uw beroep
 • paspoort of rijbewijsnummer

Aan welke derden verstrekken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen partijen inschakelen die ons helpen bij onze bedrijfsvoering. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan professionele experts die geen verwerkers zijn, zoals accountants en advocaten.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan kredietinformatieburo’s. Deze buro’s zullen op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Men gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot uw betaalgedrag gedeeld in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door kredietinformatieburo’s brengen wij u graag in contact. Wij toetsen of registreren niets bij het Buro Krediet Registratie te Tiel.

Voor zover nodig voor de uitvoering van uw overeenkomst met Bedrent kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere onderdelen van Forlease, aan samenwerkende partners die belast zijn met financiering, lease, huur, plaatsing, installatie, servicebezoek en incassoburo’s of gerechtsdeurwaarders  in geval van insolventie.

Afhankelijk van gegevens van aanvragers werkt Bedrent als affiliate partner samen met Elbuco. Indien een overeenkomst tot stand komt met Elbuco dient u akkoord te gaan met de voorwaarden van Elbuco en kunt u tevens kennis nemen van hun privacy statement. Gegevens worden door Bedrent met Elbuco gedeeld voor het opstellen van de leaseovereenkomst.

Onder omstandigheden moet Bedrent persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de belastingdienst, een curator, een gerechtsdeurwaarder of de politie.

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

Uw persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang u een huurovereenkomst bij ons hebt en/of gebruik maakt van onze diensten, en zolang het nodig is om uw (aan)vraag af te handelen en contact met u op te nemen.

Als uw persoonsgegevens nodig zijn voor het verzekeren van onze juridische positie kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, uw telefoon of uw tablet. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt wordt er een pop-up getoond waarin je om toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies wordt gevraagd. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken de cookies van bovenstaande partijen voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de aanbiedingen op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van je click- en surfgedrag.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Instagram en Twitter mogelijk.

U kunt altijd zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Uw rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • U heeft het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
 • U kunt om rectificatie of wissing van je persoonsgegevens vragen;
 • U hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • U hebt het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Bedrent, Kerkstraat 6, (2830 AS) Gouderak of een e-mail sturen aan info@bedrent.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan.

Wij moeten uw identiteit controleren om te voorkomen dat kwaadwillenden gegevens van anderen kunnen verkrijgen. U moet dan ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. U moet dan (voor zover van toepassing) de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken.

Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om u verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Sommige persoonsgegevens moeten mogelijk bewaard worden om wettelijke redenen.

U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter.

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacystatement kunt u ons mailen: info@bedrent.nl

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van januari 2020.

© Bedrent.nl 2020. Alle rechten voorbehouden.