Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Forlease I BV

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

Forlease I BV ho Bedrent
Kerkstraat 6
2830 AS Gouderak
T. 085-8769361
E. info@bedrent.nl
Kamer van Koophandel : 82274967
BTW ID : NL862406213B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een eventuele geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan een erkende en nader te bepalen Geschillencommissie.

Een geschil kan door een Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

Huurvoorwaarden

Art. 1 Betaling van de huurprijs

Bij ondertekening van het contract verplicht huurder zich tot de betalingen die daarin vermeld staan. Huur wordt vooraf betaald en gaat in vanaf het moment van levering. Bedrent.nl, verder Verhuurder te noemen, houdt zich het recht voor de wettelijke rente te berekenen over te laat betaalde huurtermijnen. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft met de betaling van huurtermijnen, is Verhuurder gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met wettelijke incasso- gerechts- en eventuele andere, nader te specificeren, inningskosten. Betalingsachterstanden, leidend tot een incassoprocedure en zullen bij toetsingsinstanties gemeld worden. Verhuurder is gerechtigd om plaatsing, installatie, facturatie, administratie, garantie, service en eventuele incassering uit te besteden aan derden.

Art. 2 Servicerechten en –plichten

Verhuurder verplicht zich om gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en als zij dit nodig acht het verhuurde eveneens kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar product. Een dergelijke vervanging brengt geen verandering in de toepasselijkheid van deze overeenkomst. Verhuurder heeft het recht haar verplichting tot serviceverlening op te schorten in geval van een achterstand in betaling. Het is de huurder verboden zelf reparaties aan het gehuurde uit te voeren of deze uit te laten voeren door personen anders dan door Verhuurder aangewezen.

Art. 3 Kooprecht

De huurder kan het gehuurde na de in het contract overeengekomen en aangegeven minimale vaste huurperiode kopen. De huurder kan bij Verhuurder de dan geldende overnameprijs opvragen. De koop komt tot stand door overmaking van het overeengekomen bedrag een week voor aanvang van een nieuwe huurperiode, waarmee het contract dan beëindigd wordt. Indien het bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal het contract worden voortgezet.

Art. 4 Eigendomsrecht

Tot een eventuele aankoop zoals beschreven in artikel 4, blijft het verhuurde het onbetwiste eigendom van Verhuurder zodat de huurder het nimmer zal mogen verkopen, vervreemden, verpanden, verhuren, in bruikleen geven, enzovoort. Wanneer huurder in staat van faillissement wordt verklaard zal de huurder bij beslaglegging verplicht zijn om aan de curator en/of beslagleggende deurwaarder mede te delen dat het gehuurde niet tot zijn eigendom behoort en brengt Verhuurder direct op de hoogte van een gelegd of te leggen beslag. De huurder mag het product niet zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder vervoeren of doen vervoeren uit het perceel waar het gehuurde bij aanvang van het contract is afgeleverd.

Art. 5 Recht van toegang

Verhuurder is bevoegd om na voorafgaande aankondiging het gehuurde, ter plaatse waar het zich bevindt, te controleren of te laten controleren.

Art. 6 Verlies of beschadiging

Huurder is aansprakelijk voor elk verloren gaan, elke schade aan, en elke waardevermindering van het gehuurde ontstaan anders dan door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Huurder zal het gehuurde zorgvuldig gebruiken. Verhuurder adviseert u het gehuurde te verzekeren tegen bijvoorbeeld brandschade, waterschade en diefstal.

Art. 7 Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water, lekkage, ondeskundig gebruik of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan, mede inbegrepen kabels, draden of slangen welke het gehuurde verbinden met elektrische stroom. Deze bepaling geldt niet indien het niet behoorlijk functioneren bekend was of had behoren te zijn bij Verhuurder.

Art. 8 beëindiging door huurder

De overeenkomst heeft een looptijd van tenminste de in het contract overeengekomen en aangegeven minimale vaste huurperiode van zestig maanden. Daarna geldt een wettelijke, opzegtermijn van 1 maand. In het geval dat de overeenkomst niet wordt verlengd, dient de huurder Verhuurder in de gelegenheid te stellen om het gehuurde uiterlijk in de week voor het verstrijken van de laatste huurtermijn op te halen. Huurder zal op het afgesproken tijdstip van ophalen toegang tot het gehuurde verschaffen. 2. De overeenkomst wordt beëindigd als de huurder gebruik maakt van het kooprecht vermeld in artikel 3 en indien de koopprijs tijdig en volledig aan Verhuurder is voldaan. Een eigendomsbewijs zal ten bewijze daarvan door Verhuurder worden toegezonden. 3. Huurder mag de overeenkomst beëindigen als Verhuurder de huur verhoogt anders dan door wijziging van het BTW-tarief, zie artikel 10. 4. Beëindiging is ook mogelijk d.m.v. het laten overnemen van het contract door derden, mits er op dat moment geen betalingsachterstand is, en indien de
beoogde nieuwe huurder voldoet aan de eisen die Verhuurder daaraan stelt. In dat geval kan deze overgang plaatsvinden d.m.v. een door Verhuurder opgestelde verklaring van overname.

Forlease I BV ho Bedrent
Kerkstraat 6
2830 AS Gouderak
T. 085-8769361
E. info@bedrent.nl

Art. 9 Ontbinding en opeisbaarheid

In de hierna sub a t/m f genoemde gevallen is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en betaling in eens te eisen van het krachtens deze overeenkomst verschuldigde, eventueel te vermeerderen met vertragingsvergoeding en resterende termijnen van de huurovereenkomst.

a. Huurder meer dan twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichting.
b. Huurder is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Huurder binnen enkele maanden Nederland zal verlaten.

c. Huurder is overleden en Verhuurder gegronde reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet zullen worden nagekomen.
d. Ingeval van faillissement, surseance van betaling van de huurder of beslaglegging op de inboedel van de huurder. In dit geval heeft Verhuurder het recht om zonder enige ingebrekestelling, gerechtelijke aanstelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als terstond geëindigd te beschouwen en het gehuurde terug te halen of te doen halen, ook wanneer het zich elders bevind. Huurder verplicht zich in dit geval om het terughalen niet te bemoeilijken en het gehuurde onverwijld af te geven.

e. Als het onderhoud van het gehuurde niet langer efficiënt is.
f. Huurder aan Verhuurder, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Bedrent de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.

Art. 10 Informatieplicht

Huurder is gehouden direct feiten en omstandigheden die of een grote impact hebben op de mogelijkheid tot algehele of, dan wel mogelijkerwijze leiden tot een directe opeisbaarheid als bedoeld in artikel 9, te melden aan Verhuurder. Huurder dient Verhuurder tenminste tien dagen van te voren schriftelijk te informeren over eventuele veranderingen van werkgever, inkomen, burgerlijke staat en contactgegevens.

Art. 11. Hoofdelijkheid

Indien meerdere personen als Huurder optreden, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huurprijs zowel als voor de kosten en/of schade, voortvloeiende uit niet correcte nakoming van de overeenkomst. Zij machtigen elkaar over en weer om het product in ontvangst te nemen.

Art. 12. Ondeelbaarheid

De door Huurder aangegane verbintenissen zijn, ook voor rechtsopvolgers, ondeelbaar.

Art. 13. Onjuiste aanvraaggegevens

Bij het aangaan van de Overeenkomst gaat Verhuurder uit van de juistheid van gegevens welke bij de aanvraag zijn verstrekt. Indien mocht blijken dat deze gegevens niet juist zijn is Verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 14. Overdraagbaarheid

Verhuurder is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdende met de overeenkomst aan een derde over te dragen, dan wel te verpanden. Huurder verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht, alle rechten bij deze overeenkomst aan Verhuurder toegekend, jegens huurder zal kunnen uitoefenen.

Art. 15 Aanvullende bepalingen

Verhuurder is gerechtigd on bij een offerte-aanvraag de kredietwaardigheid van Huurder te (laten) toetsen. Verhuurder adviseert huurder geen consumptief krediet, private lease of andere huurovereenkomsten met anderen aangaan na het sluiten van deze overeenkomst. Alle kosten waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, of in de toekomst geven zal, daaronder die welke schuldeiser nodig acht tot behoud en ter uitoefening van zijn rechten, komen ten laste van huurder. Gemachtigde of samenwerkende partners van Verhuurder zijn nimmer contractpartij, direct noch indirect. Indien derden ten opzichte van het product rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Huurder aan deze derden terstond doen blijken, dat niet Huurder doch Verhuurder eigenaar van het product is. Indien het product uit de macht van huurder mocht geraken, zal hij daarvan onmiddellijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. Verhuurder kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Huurder machtigt Verhuurder hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Huurder.

Art. 16. Slotbepaling

Op de rechtsverhouding tussen Huurder en Verhuurder is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter, binnen wiens arrondissement de vestigingsplaats van Verhuurder of diens gemachtigde.

© Bedrent.nl 2022. Alle rechten voorbehouden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELBUCO B.V.

Meubels Particulier

Vastgesteld 7 november 2022.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd (hierna: Overeenkomst), tussen Elbuco B.V., gevestigd te (5301 LA) Zaltbommel aan de Oude Bosscheweg 7 geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30041604 (hierna: Elbuco) en Huurder op grond waarvan Elbuco aan Huurder zaken en/of diensten levert, verhuurt en/of op andere wijze ter beschikking stelt (hierna: Product), van het ogenblik af, dat Huurder aan Elbuco om een aanbieding vraagt, dan wel Elbuco, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elbuco en Huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Alle aanbiedingen van Elbuco geschieden vrijblijvend.

Elbuco behoudt zich het recht voor om bij huurder een kredietwaardigheidstoets af te nemen en op basis van zo’n toets een huuraanvraag af te wijzen of de overeenkomst te ontbinden.

2. Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand na (digitale) ondertekening door Huurder en Elbuco.

Huurder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien de Huurder uitdrukkelijk heeft verzocht om nakoming van de Overeenkomst door Elbuco gedurende de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen, is de Huurder wanneer de Overeenkomst op grond van dit artikel wordt ontbonden de huur verschuldigd voor de periode dat Huurder het Product in gebruik heeft gehad, alsmede de installatiekosten van € 150,00 per keer en de ophaalkosten van € 150,00 per keer.

3. Elbuco Service Plan

Bij het aangaan van de Overeenkomst krijgt Huurder de keuze om deel te nemen aan het Elbuco Service Plan. De hoogte van het Elbuco Service Plan tarief, wordt éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.

Elbuco Service Plan behelst het volgende:

Ingeval Huurder tijdens de looptijd van de Overeenkomst komt te overlijden, vervalt voor zijn nabestaanden de verplichting huur te betalen vanaf het moment dat Elbuco schriftelijk door de nabestaande(n) van dit overlijden op de hoogte is gesteld;

De nabestaanden van Huurder mogen het gehuurde kosteloos blijven gebruiken. Elbuco is in dat geval niet gehouden aan onderhoud, reparaties of het ophalen van het Product.

4. Gebruik van het Product door Huurder

Huurder is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan zal Huurder Elbuco daarvan terstond telefonisch op de hoogte stellen.

Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.

Huurder zal bij de aflevering en het gebruik van door Elbuco geleverde producten, alle instructies van Elbuco en de fabrikant van het betreffende Product opvolgen.

Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij Elbuco hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Elbuco de toestand daarvan kan inspecteren.

Indien Huurder constateert, vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product voordoet dient hij Elbuco daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Huurder vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad. Elbuco is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.

In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet Huurder daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Elbuco onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

Het door Elbuco aan Huurder ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Elbuco, tenzij Huurder het Product van Elbuco heeft gekocht als hierna onder artikel 10 bedoeld.

Huurder verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elbuco naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het Product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan derden in gebruik wordt gegeven. De Huurder verhuurt het Product niet onder en Huurder is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- of herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. Bij het niet naleven van deze verplichting is Elbuco, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van Huurder.

Huurder heeft het recht om gedurende de looptijd gebruik te maken van de éénmalige verhuisservice van Elbuco. Elbuco zal zorgdragen voor het verhuizen van het Product.

5. Huurprijs

De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het Product wordt geleverd. Huurder krijgt voor de eerste maand pro rata korting voor de dagen dat Huurder niet over het Product heeft kunnen beschikken.

Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Elbuco heeft het recht om de huurprijzen jaarlijks te indexeren op basis van het inflatiecijfer voor de consumentenprijzen, de brandstofprijzen en de loonontwikkeling. Het indexeringspercentage wordt éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.

BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen aan de Huurder worden doorbelast.

Behalve wanneer de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit kan Elbuco de huurprijs gedurende de eerste drie maanden van de Overeenkomst niet verhogen.

De verschuldigdheid van eventuele opstartkosten wordt door Huurder en Elbuco schriftelijk overeengekomen. De opstartkosten dienen voorafgaand aan de aflevering van het Product te worden voldaan.

6. (Niet tijdige) betaling

Betaling van de eerste termijn van de huurprijs wordt gefactureerd bij de eerste maandelijkse betaling. Betaling van de vervolgtermijnen dient te geschieden maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor Huurder aan Elbuco toestemming geeft, dan wel per acceptgiro. Indien Huurder per acceptgiro betaalt, worden per betaling administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten worden éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.

Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. Deze aanmaning vindt maandelijks plaats.

Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst en komt Huurder in verzuim.

Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan Elbuco verschuldigd:

De wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag, tenzij er sprake is van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW in welk geval de wettelijke handelsrente per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd is;

Aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.

Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Elbuco gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal Elbuco de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.

Alle aan Huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Huurder is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.

Elbuco houdt zich aan de gedragscode Private Lease Retailgoederen waarin de rechten en plichten voor de Huurder en voor Elbuco duidelijk geformuleerd zijn. Deze gedragscode is te vinden op: https://vertrouwdleasen.nl.

7. Garantie, onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product

Alle door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Elbuco verstrekte aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient Huurder zich tot de bij Elbuco beschikbare specialisten te wenden.

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Elbuco de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.

Elbuco verricht noodzakelijk controles, onderhoud en reparaties aan het Product.

Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft Elbuco het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.

Kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Elbuco, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt Elbuco in dat geval de kosten die Elbuco moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.

Controles, onderhoud en reparaties worden in beginsel door Elbuco bij Huurder uitgevoerd. Indien Elbuco het Product voor onderhoud en reparaties moet meenemen, zal Elbuco voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.

Indien het Product niet binnen een redelijke termijn kan worden gerepareerd, zal Elbuco zich inspannen voor (tijdelijke) vervanging van dit Product door een gelijk(soortig) Product. Is de hiervoor bedoelde vervanging naar het oordeel van Elbuco niet mogelijk, dan zal de huur over de periode dat de Huurder niet van het Product gebruik heeft kunnen maken door Elbuco worden gecrediteerd.

Huurder is verplicht om afdoende maatregelen te nemen om de kans op verlies of schade in relatie tot het onderhoud of de reparatie van het Product (zoals verlies van data op gegevensdragers) af te wenden en te beperken.

Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Elbuco moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme, is Huurder aansprakelijk voor de schade en/of de vervangingswaarde van het Product.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Elbuco uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Elbuco slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis.

Elbuco is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

Elbuco is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen van (of bij aanbieders/leveranciers van) energieleveranties en/of telecommunicatiediensten/verbindingen, het niet functioneren van accu’s en/of batterijen, kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade en alle andere oorzaken die niet aan Elbuco verweten kunnen worden of niet voor risico van Elbuco komen als gevolg waarvan de door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten niet (naar behoren) functioneren.

Huurder is gehouden zich gedurende de Overeenkomst te verzekeren tegen het risico van diefstal, verlies en/of beschadiging van het Product conform gebruikelijke voorwaarden. De kosten van verzekering komen voor rekening van huurder. Op eerste verzoek van Elbuco verleent huurder inzage in de polis van voornoemde verzekering.

Onverminderd het voorgaande, is Elbuco niet aansprakelijk voor eventuele herstelwerkzaamheden bij Huurder dan wel de daaruit voortvloeiende kosten voor Huurder als gevolg van deïnstallatie van het Product.

9. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.

Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen continueren. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.

Elbuco heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien:

Huurder insolvent is/dreigt te worden.

Huurder al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Huurder het faillissement wordt aangevraagd.

Beslaglegging of dreigende beslaglegging bij Huurder op zaken waarin of waarop zich zaken van Elbuco bevinden;

Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw voor Huurder is ingediend.

Huurder onder curatele is of zal worden gesteld.

Huurder zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Elbuco de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan.

Elbuco zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

De Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging door Elbuco vereist is indien:

Huurder overlijdt, tenzij Huurder deelneemt aan het Elbuco Service Plan als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Het Product door diefstal niet meer in bezit is.

Het Product total loss is. Elbuco of een door Elbuco aangewezen derde bepaalt of het Product total loss is.

Elbuco zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Na verloop van de termijn om de Overeenkomst te ontbinden als bedoeld in artikel 2.2 heeft Elbuco bij tussentijdse beëindiging het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:

Voor het ophalen van de goederen of de poging daartoe wordt € 150,00 per keer in rekening gebracht. In deze kosten zijn opgenomen de kosten van het plannen van het bezoek, het bezoeken van Huurder en de logistieke verwerking. Ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt teruggegeven.

Het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen of een deel daarvan met een maximum van 50% van de resterende huurtermijnen.

10. Beëindiging overeenkomst

Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Elbuco het recht het Product op te halen en geeft Huurder Elbuco toegang tot het Product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires. Eventuele data op in een Product aanwezige gegevensdragers zullen na beëindiging van de Overeenkomst en teruggave van het Product door Elbuco worden vernietigd. Elbuco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor ontstaat. Huurder is gehouden ter zake adequate voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wanneer Huurder het Product bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst niet binnen een termijn van 8 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Elbuco aan Elbuco teruggeeft, is Huurder aan Elbuco een bedrag verschuldigd ter hoogte van de dan geldende vervangingswaarde van het Product. De vervangingswaarde van een product kan berekend worden met behulp van de volgende formule: huurprijs (incl. BTW) * resterende looptijd in maanden * 57%.

Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Elbuco heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Elbuco vastgesteld.

Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.

11. Diversen

Elbuco zal gerechtigd zijn de eigendom van het Product en de voor hem uit de Overeenkomst c.a. voortvloeiende rechten en verplichtingen, alsmede de gehele daaruit voortvloeiende rechtsverhouding, aan derden over te dragen. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Huurder bij voorbaat aan Elbuco de daarvoor vereiste toestemming of medewerking. Elbuco blijft jegens de Huurder naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij de Huurder en Elbuco expliciet anders overeenkomen.

Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Elbuco.

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Download algemene voorwaarden in PDF

AV Elbuco Meubels B-to-C nov 2022