Algemene voorwaarden

Art. 1 Betaling van de huurprijs

Bij ondertekening van het contract verplicht huurder zich tot de betalingen die daarin vermeld staan. Huur wordt vooraf betaald en gaat in vanaf het moment van levering. Bedrent.nl, verder Verhuurder te noemen, houdt zich het recht voor de wettelijke rente te berekenen over te laat betaalde huurtermijnen. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft met de betaling van huurtermijnen, is Verhuurder gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met wettelijke incasso- gerechts- en eventuele andere, nader te specificeren, inningskosten. Betalingsachterstanden, leidend tot een incassoprocedure en zullen bij toetsingsinstanties gemeld worden. Verhuurder is gerechtigd om plaatsing, installatie, facturatie, administratie, garantie, service en eventuele incassering uit te besteden aan derden.

Art. 2 Servicerechten en –plichten

Verhuurder verplicht zich om gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en als zij dit nodig acht het verhuurde eveneens kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar product. Een dergelijke vervanging brengt geen verandering in de toepasselijkheid van deze overeenkomst. Verhuurder heeft het recht haar verplichting tot serviceverlening op te schorten in geval van een achterstand in betaling. Het is de huurder verboden zelf reparaties aan het gehuurde uit te voeren of deze uit te laten voeren door personen anders dan door Verhuurder aangewezen.

Art. 3 Kooprecht

De huurder kan het gehuurde na de in het contract overeengekomen en aangegeven minimale vaste huurperiode kopen. De huurder kan bij Verhuurder de dan geldende overnameprijs opvragen. De koop komt tot stand door overmaking van het overeengekomen bedrag een week voor aanvang van een nieuwe huurperiode, waarmee het contract dan beëindigd wordt. Indien het bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal het contract worden voortgezet.

Art. 4 Eigendomsrecht

Tot een eventuele aankoop zoals beschreven in artikel 4, blijft het verhuurde het onbetwiste eigendom van Verhuurder zodat de huurder het nimmer zal mogen verkopen, vervreemden, verpanden, verhuren, in bruikleen geven, enzovoort. Wanneer huurder in staat van faillissement wordt verklaard zal de huurder bij beslaglegging verplicht zijn om aan de curator en/of beslagleggende deurwaarder mede te delen dat het gehuurde niet tot zijn eigendom behoort en brengt Verhuurder direct op de hoogte van een gelegd of te leggen beslag. De huurder mag het product niet zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder vervoeren of doen vervoeren uit het perceel waar het gehuurde bij aanvang van het contract is afgeleverd.

Art. 5 Recht van toegang

Verhuurder is bevoegd om na voorafgaande aankondiging het gehuurde, ter plaatse waar het zich bevindt, te controleren of te laten controleren.

Art. 6 Verlies of beschadiging

Huurder is aansprakelijk voor elk verloren gaan, elke schade aan, en elke waardevermindering van het gehuurde ontstaan anders dan door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Huurder zal het gehuurde zorgvuldig gebruiken. Verhuurder adviseert u het gehuurde te verzekeren tegen bijvoorbeeld brandschade, waterschade en diefstal.

Art. 7 Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water, lekkage, ondeskundig gebruik of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan, mede inbegrepen kabels, draden of slangen welke het gehuurde verbinden met elektrische stroom. Deze bepaling geldt niet indien het niet behoorlijk functioneren bekend was of had behoren te zijn bij Verhuurder.

 Art. 8 beëindiging door huurder

De overeenkomst heeft een looptijd van tenminste de in het contract overeengekomen en aangegeven minimale vaste huurperiode van zestig maanden. Daarna geldt een wettelijke, opzegtermijn van 1 maand. In het geval dat de overeenkomst niet wordt verlengd, dient de huurder Verhuurder in de gelegenheid te stellen om het gehuurde uiterlijk in de week voor het verstrijken van de laatste huurtermijn op te halen. Huurder zal op het afgesproken tijdstip van ophalen toegang tot het gehuurde verschaffen. 2. De overeenkomst wordt beëindigd als de huurder gebruik maakt van het kooprecht vermeld in artikel 3 en indien de koopprijs tijdig en volledig aan Verhuurder is voldaan. Een eigendomsbewijs zal ten bewijze daarvan door Verhuurder worden toegezonden. 3. Huurder mag de overeenkomst beëindigen als Verhuurder de huur verhoogt anders dan door wijziging van het BTW-tarief, zie artikel 10. 4. Beëindiging is ook mogelijk d.m.v. het laten overnemen van het contract door derden, mits er op dat moment geen betalingsachterstand is, en indien de beoogde nieuwe huurder voldoet aan de eisen die Verhuurder daaraan stelt. In dat geval kan deze overgang plaatsvinden d.m.v. een door Verhuurder opgestelde verklaring van overname.

Bedrent
Postbus 25
2830 AA Gouderak
T. 088 9994 610
E. info@forlease.nl 

 

Art. 9 Ontbinding en opeisbaarheid

In de hierna sub a t/m f genoemde gevallen is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en betaling in eens te eisen van het krachtens deze overeenkomst verschuldigde, eventueel te vermeerderen met vertragingsvergoeding en resterende termijnen van de huurovereenkomst.

a. Huurder meer dan twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichting.
b. Huurder is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Huurder binnen enkele maanden Nederland zal verlaten.
c. Huurder is overleden en Verhuurder gegronde reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet zullen worden nagekomen.
d. Ingeval van faillissement, surseance van betaling van de huurder of beslaglegging op de inboedel van de huurder. In dit geval heeft Verhuurder het recht om zonder enige ingebrekestelling, gerechtelijke aanstelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als terstond geëindigd te beschouwen en het gehuurde terug te halen of te doen halen, ook wanneer het zich elders bevind. Huurder verplicht zich in dit geval om het terughalen niet te bemoeilijken en het gehuurde onverwijld af te geven.
e. Als het onderhoud van het gehuurde niet langer efficiënt is.
f. Huurder aan Verhuurder, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Bedrent de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.

Art. 10 Informatieplicht

Huurder is gehouden direct feiten en omstandigheden die of een grote impact hebben op de mogelijkheid tot algehele of, dan wel mogelijkerwijze leiden tot een directe opeisbaarheid als bedoeld in artikel 9, te melden aan Verhuurder. Huurder dient Verhuurder tenminste tien dagen van te voren schriftelijk te informeren over eventuele veranderingen van werkgever, inkomen, burgerlijke staat en contactgegevens.

Art. 11. Hoofdelijkheid

Indien meerdere personen als Huurder optreden, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huurprijs zowel als voor de kosten en/of schade, voortvloeiende uit niet correcte nakoming van de overeenkomst. Zij machtigen elkaar over en weer om het product in ontvangst te nemen.

Art. 12. Ondeelbaarheid

De door Huurder aangegane verbintenissen zijn, ook voor rechtsopvolgers, ondeelbaar.

Art. 13. Onjuiste aanvraaggegevens

Bij het aangaan van de Overeenkomst gaat Verhuurder uit van de juistheid van gegevens welke bij de aanvraag zijn verstrekt. Indien mocht blijken dat deze gegevens niet juist zijn is Verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 14. Overdraagbaarheid

Verhuurder is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdende met de overeenkomst aan een derde over te dragen, dan wel te verpanden. Huurder verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht, alle rechten bij deze overeenkomst aan Verhuurder toegekend, jegens huurder zal kunnen uitoefenen.

Art. 15 Aanvullende bepalingen

Verhuurder is gerechtigd on bij een offerte-aanvraag de kredietwaardigheid van Huurder te (laten) toetsen. Huurder zal zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder geen consumptief krediet, private lease of andere huurovereenkomsten met anderen aangaan na het sluiten van deze overeenkomst. Alle kosten waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, of in de toekomst geven zal, daaronder die welke schuldeiser nodig acht tot behoud en ter uitoefening van zijn rechten, komen ten laste van huurder. Gemachtigde of samenwerkende partners van Verhuurder zijn nimmer contractpartij, direct noch indirect. Indien derden ten opzichte van het product rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Huurder aan deze derden terstond doen blijken, dat niet Huurder doch Verhuurder eigenaar van het product is. Indien het product uit de macht van huurder mocht geraken, zal hij daarvan onmiddellijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. Verhuurder kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Huurder machtigt Verhuurder hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Huurder.

Art. 16. Slotbepaling

Op de rechtsverhouding tussen Huurder en Verhuurder is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter, binnen wiens arrondissement de vestigingsplaats van Verhuurder of diens gemachtigde.

© Bedrent.nl 2019. Alle rechten voorbehouden.