Legal

Algemene voorwaarden

Art. 1 Betaling van de huurprijs

Bij ondertekening van het contract verplicht huurder zich tot de betalingen die daarin vermeld staan. Huur wordt vooraf betaald en gaat in vanaf het moment van levering. Bedrent.nl, verder Verhuurder te noemen, houdt zich het recht voor de wettelijke rente te berekenen over te laat betaalde huurtermijnen. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft met de betaling van huurtermijnen, is Verhuurder gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met wettelijke incasso- gerechts- en eventuele andere, nader te specificeren, inningskosten. Betalingsachterstanden, leidend tot een incassoprocedure en zullen bij toetsingsinstanties gemeld worden. Verhuurder is gerechtigd om plaatsing, installatie, facturatie, administratie, garantie, service en eventuele incassering uit te besteden aan derden.

Art. 2 Servicerechten en –plichten

Verhuurder verplicht zich om gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en als zij dit nodig acht het verhuurde eveneens kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar product. Een dergelijke vervanging brengt geen verandering in de toepasselijkheid van deze overeenkomst. Verhuurder heeft het recht haar verplichting tot serviceverlening op te schorten in geval van een achterstand in betaling. Het is de huurder verboden zelf reparaties aan het gehuurde uit te voeren of deze uit te laten voeren door personen anders dan door Verhuurder aangewezen.

Art. 3 Kooprecht

De huurder kan het gehuurde na de in het contract overeengekomen en aangegeven minimale vaste huurperiode kopen. De huurder kan bij Verhuurder de dan geldende overnameprijs opvragen. De koop komt tot stand door overmaking van het overeengekomen bedrag een week voor aanvang van een nieuwe huurperiode, waarmee het contract dan beëindigd wordt. Indien het bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal het contract worden voortgezet.

Art. 4 Eigendomsrecht

Tot een eventuele aankoop zoals beschreven in artikel 4, blijft het verhuurde het onbetwiste eigendom van Verhuurder zodat de huurder het nimmer zal mogen verkopen, vervreemden, verpanden, verhuren, in bruikleen geven, enzovoort. Wanneer huurder in staat van faillissement wordt verklaard zal de huurder bij beslaglegging verplicht zijn om aan de curator en/of beslagleggende deurwaarder mede te delen dat het gehuurde niet tot zijn eigendom behoort en brengt Verhuurder direct op de hoogte van een gelegd of te leggen beslag. De huurder mag het product niet zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder vervoeren of doen vervoeren uit het perceel waar het gehuurde bij aanvang van het contract is afgeleverd.

Art. 5 Recht van toegang

Verhuurder is bevoegd om na voorafgaande aankondiging het gehuurde, ter plaatse waar het zich bevindt, te controleren of te laten controleren.

Art. 6 Verlies of beschadiging

Huurder is aansprakelijk voor elk verloren gaan, elke schade aan, en elke waardevermindering van het gehuurde ontstaan anders dan door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Huurder zal het gehuurde zorgvuldig gebruiken. Verhuurder adviseert u het gehuurde te verzekeren tegen bijvoorbeeld brandschade, waterschade en diefstal.

Art. 7 Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water, lekkage, ondeskundig gebruik of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan, mede inbegrepen kabels, draden of slangen welke het gehuurde verbinden met elektrische stroom. Deze bepaling geldt niet indien het niet behoorlijk functioneren bekend was of had behoren te zijn bij Verhuurder.

 Art. 8 beëindiging door huurder

De overeenkomst heeft een looptijd van tenminste de in het contract overeengekomen en aangegeven minimale vaste huurperiode van zestig maanden. Daarna geldt een wettelijke, opzegtermijn van 1 maand. In het geval dat de overeenkomst niet wordt verlengd, dient de huurder Verhuurder in de gelegenheid te stellen om het gehuurde uiterlijk in de week voor het verstrijken van de laatste huurtermijn op te halen. Huurder zal op het afgesproken tijdstip van ophalen toegang tot het gehuurde verschaffen. 2. De overeenkomst wordt beëindigd als de huurder gebruik maakt van het kooprecht vermeld in artikel 3 en indien de koopprijs tijdig en volledig aan Verhuurder is voldaan. Een eigendomsbewijs zal ten bewijze daarvan door Verhuurder worden toegezonden. 3. Huurder mag de overeenkomst beëindigen als Verhuurder de huur verhoogt anders dan door wijziging van het BTW-tarief, zie artikel 10. 4. Beëindiging is ook mogelijk d.m.v. het laten overnemen van het contract door derden, mits er op dat moment geen betalingsachterstand is, en indien de beoogde nieuwe huurder voldoet aan de eisen die Verhuurder daaraan stelt. In dat geval kan deze overgang plaatsvinden d.m.v. een door Verhuurder opgestelde verklaring van overname.

Bedrent
Postbus 25
2830 AA Gouderak
T. 088 9994 610
E. info@forlease.nl 

Art. 9 Ontbinding en opeisbaarheid

In de hierna sub a t/m f genoemde gevallen is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en betaling in eens te eisen van het krachtens deze overeenkomst verschuldigde, eventueel te vermeerderen met vertragingsvergoeding en resterende termijnen van de huurovereenkomst.

a. Huurder meer dan twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichting.
b. Huurder is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Huurder binnen enkele maanden Nederland zal verlaten.
c. Huurder is overleden en Verhuurder gegronde reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet zullen worden nagekomen.
d. Ingeval van faillissement, surseance van betaling van de huurder of beslaglegging op de inboedel van de huurder. In dit geval heeft Verhuurder het recht om zonder enige ingebrekestelling, gerechtelijke aanstelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als terstond geëindigd te beschouwen en het gehuurde terug te halen of te doen halen, ook wanneer het zich elders bevind. Huurder verplicht zich in dit geval om het terughalen niet te bemoeilijken en het gehuurde onverwijld af te geven.
e. Als het onderhoud van het gehuurde niet langer efficiënt is.
f. Huurder aan Verhuurder, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Bedrent de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.

Art. 10 Informatieplicht

Huurder is gehouden direct feiten en omstandigheden die of een grote impact hebben op de mogelijkheid tot algehele of, dan wel mogelijkerwijze leiden tot een directe opeisbaarheid als bedoeld in artikel 9, te melden aan Verhuurder. Huurder dient Verhuurder tenminste tien dagen van te voren schriftelijk te informeren over eventuele veranderingen van werkgever, inkomen, burgerlijke staat en contactgegevens.

Art. 11. Hoofdelijkheid

Indien meerdere personen als Huurder optreden, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huurprijs zowel als voor de kosten en/of schade, voortvloeiende uit niet correcte nakoming van de overeenkomst. Zij machtigen elkaar over en weer om het product in ontvangst te nemen.

Art. 12. Ondeelbaarheid

De door Huurder aangegane verbintenissen zijn, ook voor rechtsopvolgers, ondeelbaar.

Art. 13. Onjuiste aanvraaggegevens

Bij het aangaan van de Overeenkomst gaat Verhuurder uit van de juistheid van gegevens welke bij de aanvraag zijn verstrekt. Indien mocht blijken dat deze gegevens niet juist zijn is Verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 14. Overdraagbaarheid

Verhuurder is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdende met de overeenkomst aan een derde over te dragen, dan wel te verpanden. Huurder verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht, alle rechten bij deze overeenkomst aan Verhuurder toegekend, jegens huurder zal kunnen uitoefenen.

Art. 15 Aanvullende bepalingen

Verhuurder is gerechtigd on bij een offerte-aanvraag de kredietwaardigheid van Huurder te (laten) toetsen. Huurder zal zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder geen consumptief krediet, private lease of andere huurovereenkomsten met anderen aangaan na het sluiten van deze overeenkomst. Alle kosten waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, of in de toekomst geven zal, daaronder die welke schuldeiser nodig acht tot behoud en ter uitoefening van zijn rechten, komen ten laste van huurder. Gemachtigde of samenwerkende partners van Verhuurder zijn nimmer contractpartij, direct noch indirect. Indien derden ten opzichte van het product rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Huurder aan deze derden terstond doen blijken, dat niet Huurder doch Verhuurder eigenaar van het product is. Indien het product uit de macht van huurder mocht geraken, zal hij daarvan onmiddellijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. Verhuurder kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Huurder machtigt Verhuurder hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Huurder.

Art. 16. Slotbepaling

Op de rechtsverhouding tussen Huurder en Verhuurder is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter, binnen wiens arrondissement de vestigingsplaats van Verhuurder of diens gemachtigde.

 

Disclaimer

Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer, en verklaart u daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Bedrent.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt Bedrent.nl grote zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van deze website. Desalniettemin kan Bedrent.nl niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk en/of geschikt voor een bepaald doel.

De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling.

Websites en informatie van derden

Op deze website kan worden verwezen naar websites van derden, al dan niet via hyperlinks. Bedrent.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker, en daaruit kan niet worden afgeleid dat Bedrent.nl die betreffende website en/of de producten en/of diensten die daarop worden beschreven en worden aangeboden, onderschrijft en/of goedkeurt.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Bedrent.nl respectievelijk de relevante rechthebbende. Behoudens het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze internetsite zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bedrent.nl aan derden te verstrekken, te veelvoudigen en/of te verspreiden.

Recht op inzage en wijziging gegevens

U kunt ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken te berichten of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Een dergelijk eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt, aan vervolgverzoeken zijn (administratieve) kosten verbonden. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken om deze informatie te corrigeren en/of te schrappen. Bedrent.nl zal u binnen vier weken informeren of aan een dergelijk verzoek wordt voldaan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Bedrent.nl in overeenstemming met de eisen van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toezending informatie

Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en/of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dat kosteloos kenbaar maken via: info@bedrent.nl.

Cookies

Bedrent.nl maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een kleine tekst die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt uw browser zo instellen, dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website, dan wel dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website”.

Afbeeldingen

De product afbeeldingen op onze website zijn eigendom van Bedrent.nl. en worden beschermd door auteursrechten. De toegang tot en het gebruik van deze afbeeldingen wordt beperkt door de voorwaarden van een aparte licentieovereenkomst. Elk ongeautoriseerd gebruik, reproductie,verspreiding, opnamen of wijziging van deze afbeeldingen is strikt verboden. ”

Privacy Statement

Als u (prospect) klant gebruikmaakt van de diensten van Bedrent, en als u onze website www.bedrent.nl bezoekt of gebruik maakt van onze customer portal, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u. In dit privacystatement leest u hoe Bedrent met uw persoonsgegevens omgaat, en wat uw rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Bedrent is onderdeel van Forlease B.V.. Forlease B.V., Dorpsstraat 52, (2831 AR) Gouderak, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via post:

Bedrent, Postbus 25, (2830 AA) Gouderak
telefoon: 085-8769361
e-mail: info@bedrent.nl

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Bedrent waarvan u gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als u onze website bezoekt of inlogt op onze customer portal:

 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en app te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en app
 • om downloads van content van de website mogelijk te maken
 • om je te informeren over andere diensten van Bedrent en Forlease
 • om op verzoeken om een offerte te kunnen reageren
 • om online een boxspring bed, matras en/of accessoires te kunnen bestellen
 • om uw vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • om uw gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
 • om het online indienen en afhandelen van klachten mogelijk te maken
 • om delen via sociale media mogelijk te maken
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen

Als u klant wil worden of bent van Bedrent:

 • om u offertes te kunnen doen
 • om online een bed te kunnen bestellen
 • om contracten met u te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op basis van uw wensen
 • om (gebruiks)trends te bepalen
 • om u te informeren over andere diensten van Forlease en Justlease
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • voor rapportage
 • om automatische incasso van huurtermijnen mogelijk te maken
 • voor het afwikkelen van klachten en schades
 • voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • voor het verzenden van voor u relevantie informatie over onze producten en bedrijfsvoering
 • om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en huuroplossingen te optimaliseren
 • om een inschatting te maken van uw wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan uw gegevens koppelen
 • om u te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Bedrent en Forlease
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons kantoor/showroom
 • om onderhoud aan de leaseauto te kunnen plannen
 • voor het maken van afspraken voor onze plaatsing en installatie service
 • voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op uwpersoonlijke voorkeuren
 • voor het aanvragen van een overnameprijs van uw boxspring bed

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om op geautomatiseerde wijze besluiten te nemen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl uw privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar je privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken nadat we u toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen wanneer u die toestemming intrekt.

Als u met ons een huurovereenkomst sluit dan verwerken we uw persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst.

Tenslotte verwerken wij je persoonsgegevens omdat we daartoe wettelijk verplicht kunnen zijn of worden.

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij uw bezoek aan onze website, door inlog op onze customer portal, bij het aangaan van een overeenkomst met ons en bij de uitvoering van die overeenkomst.

In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het kader van controles bij het afsluiten van een overeenkomst, en van onze partners (bijvoorbeeld logistieke partners).

Tenslotte verrijken wij door middel van cookies persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Als u onze website bezoekt of inlogt op de customer portal:

 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt of inlogt
 • gegevens over hoe u de website of de app gebruikt
 • uw gebruikersnaam
 • uw (tijdelijke) wachtwoord
 • persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn naar aanleiding van het gebruik van social media-functies
 • gegevens over de aan u getoonde advertenties
 • gegevens die u zelf op de website invoert
 • cookies of andere gegevens of code op uw computer, gebruikt om uw apparaat te herkennen

Als u huurder wil worden of bent van boxspring bed van Bedrent:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • financiële gegevens zoals inkomensgegevens, bankrekening(en) en kredietinformatie
 • correspondentie met ons
 • gegevens over het gebruik van onze diensten
 • gegevens over brandstofverbruik en onderhoud
 • gegevens over ongevallen en schades
 • uw communicatievoorkeuren
 • de door u verleende toestemming om je een nieuwsbrief te sturen
 • of u de nieuwsbrief opent, en waar je klikt in de nieuwsbrief
 • uw gebruikersnaam
 • uw (tijdelijke) wachtwoord
 • locatiegegevens
 • uw beroep
 • paspoort of rijbewijsnummer

Aan welke derden verstrekken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen partijen inschakelen die ons helpen bij onze bedrijfsvoering. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan professionele experts die geen verwerkers zijn, zoals accountants en advocaten.

Als u klant van Bedrent wil worden laten wij creditchecks uitvoeren. Daarvoor kunnen wij uw gegevens electronisch verstrekken aan Economic Data Resources B.V. (EDR) en Experian. EDR en Experian gebruiken uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en voor een advies daarover aan ons. Op de verwerking van je persoonsgegevens door EDR is het privacybeleid van EDR van toepassing, dat u hier ( https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ ) kunt vinden.

Voor zover nodig voor de uitvoering van uw overeenkomst met Bedrent kunnen juw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere onderdelen van Forlease, aan logistieke partners die belast zijn met plaatsing, installatie, servicebezoek en repossession in geval van insolventie.

Onder omstandigheden moet Bedrent persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de belastingdienst, een curator, een gerechtsdeurwaarder of de politie.

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

Uw persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang u een huurovereenkomst bij ons hebt en/of gebruik maakt van onze diensten, en zolang het nodig is om uw (aan)vraag af te handelen en contact met u op te nemen.

Als uw persoonsgegevens nodig zijn voor het verzekeren van onze juridische positie kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, uw telefoon of uw tablet. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt wordt er een pop-up getoond waarin je om toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies wordt gevraagd. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken de cookies van bovenstaande partijen voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de aanbiedingen op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van je click- en surfgedrag.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Instagram en Twitter mogelijk.

U kunt altijd zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Uw rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • U heeft het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
 • U kunt om rectificatie of wissing van je persoonsgegevens vragen;
 • U hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • U hebt het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Bedrent, Postbus 25, (2830 AA) Gouderak of een e-mail sturen aan info@bedrent.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan.

Wij moeten uw identiteit controleren om te voorkomen dat kwaadwillenden gegevens van anderen kunnen verkrijgen. U moet dan ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. U moet dan (voor zover van toepassing) de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken.

Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om u verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Sommige persoonsgegevens moeten mogelijk bewaard worden om wettelijke redenen.

U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter.

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacystatement kunt u ons mailen: info@bedrent.nl

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van oktober 2018.

 

Bekijk nu onze modellen